Tuşba Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Tuşba Ziraat Odası > Bröşürler

Bröşürler

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çok yıllık bir yem bitkisi olan yonca, iyi besleme özelliği ve yüksek veriminden dolayı yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılır. Yonca otu diğer yem bitkilerine oranla protein, vitamin ve mineral maddece zengindir. Değerli bir yem bitkisi olan yoncadan ot, silo yemi, pelet yem, yonca unu, yer örtüsü (erozyona karşı) ve yeşil gübre olarak yararlanılır.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Yonca en fazla tınlı, kumu çok olmayan, yeterli derecede kireç içeren toprakları sever. Yoncalık kurulacak alan drenajlı ve tesviyeli olmalıdır. Çünküyüksek taban suyu ve durgun su yoncadaverim düşüklüğüne ve giderek de seyrekleşmeye neden olmaktadır. Bununiçin yüzey drenajına önem verilmelidir. Bunedenle 90-100 metrede bir meyilistikametine dik hendekler açılarak tahliyeedilmelidir.Yonca toprağının ekime hazırlanmasında ilk olarak arazide yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Çünkü yonca fideleri yavaş geliştiği için diğer yabancı ot fideleri yoncayı bastırır. Yonca bitkisitohumlarının küçük ve embriyosunun nazik olması nedeniyle çok özenle hazırlanmış birtohum yatağı istemektedir.Bunun için tarla birkaç kez sürülüp diskaroçekilmeli ve ince tırmık ile toprağın iyiceufalanması sağlanmalıdır.Buuygulamalardansonra toprağın yüzeyi merdaneçekilerek bastırılmalıdır

 

EKİM ZAMANI VE ŞEKLİ

Yonca genel olarak Akdeniz ikliminin egemen olduğu yörelerdesonbaharda, diğer serin iklimyörelerinde ise ilkbaharda ekilmelidir. Ekim zamanının belirlenmesinde toprak sıcaklığı ve nemi etkilidir.Yöremizde yonca ekimi; Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki mevsimdeyapılabilir. Eğer kış yağışları bitkiye zarar vermeyecek şekilde toprak hazırlanmış,yüzey drenajı yapılmış ve toprak düzeyi iyi düzeltilmişse (tesviye), ekim Sonbahardayapılmalıdır. Bu durumda ilk yıl 4 biçim yapılabilir. Yoncanın serpme ve sırayaekimi yapılmaktadır. Bunun için safiyetitam tohumluktan, serpme

ekimlerde 3-4kg/da, sıraya ekimlerde 1,5-2,5 kg/da kullanılması yeterli olmaktadır. Kullanılacaktohumun safiyeti yüksek olmalı ve hiçbiryabancı bitki tohumu (özellikle küsküt)bulunmamalı, bunu sağlamak için sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

GÜBRELEME

Yoncada ekim dönemi ve ekimdensonraki dönemler olmak üzere 2 tipgübreleme yapılır. Ekim döneminden önce,toprak işlemesi sırasında 13-14 kg/dafosfor (TSP) verilmesi, ekim sırasında 2-3 kg/da azot ve 15-20 kg/da potasyumverilmesi uygundur. 

Yoncafazlaca miktarda fosfora ihtiyaçduymaktadır. Fosfor, yoncada kaliteli ürünalımını sağlamaktadır. Her yararlanma yılı için genel olarak 13-14 kg/da fosforsonbahar döneminde verilmelidir. Eğer 5yıllık bakım gübresi ekimle birlikteverilmesi düşünülüyorsa dekara 60 kgsaf fosfor (150-175 kg TSP )verilmelidir.İyi bir gübreleme için toprakörneklerinizi Köy Hizmetleri AraştırmaEnstitüleri laboratuvarlarına götürünüz.Toprak tahlilleri ile gübre tavsiyeleriücretsiz olarak yapılır.

SULAMA

Yonca kurak ve yarı kurak iklimbitkisidir. Yoncanın gelişme mevsimininuzunluğu hızlı büyümesi ve yıl içinde birdenfazla hasat edilmesi nedeniyle diğer kültürbitkilerine oranla suya ihtiyacı dahayüksektir.Yoncanın su ihtiyacı bulunduğufizyolojik devreye, iklime, toprakyapısına, taban suyu düzeyine ve arazinineğimine göre değişir. Genel olarakbiçimden 7-10 gün önce ve biçimden bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2sulama yapılmalıdır.

HASAT

Yoncadan esas olarak ot üretimi amacıyla yararlanılır. Yonca kuru otunda % 17-18 ham protein bulunur. Yararlanma sırasında, en yüksek oranda ot verimi, otun kalite ve yem değerinin üstün olması, uzun yıllar aynı verimin alınabilmesi istenir. Ancak verimin yanında kalitede düşünüldüğünde, protein verimi açısından en uygun dönem 1/10 çiçeklenme dönemidir. Yonca hasadında biçim zamanının yanında biçim yüksekliği de önemlidir. Alçaktan yapılan biçimlerde yeni sürgünler zarar görmekte, yüksek biçimde ise ürün gereksiz yere tarlada bırakılmış olmaktadır. Biçim yüksekliği yerden 5-10 cm olmalıdır. Fakat kıştan önce yapılan son biçimlerde 15-20 cm kadar olması gerekmektedir. Böylece bitkinin kışı daha güvenle geçirmesine ve ilkbaharda rahat bir gelişme göstermesine olanak tanımaktadır. Normal şartlarda bir biçimde 1 dekar yoncadan 1 ton yaş veya 250 kg kuru ot alınabilir.

 İletişim Bilgileri:

Kazım Karabekir Cad.Özgökçe İş Merkezi Kat: 1 No: 1/İpekyolu/VAN

Tel:0 (432) 216 64 44

CEVİZ BROŞÜR' Ü 


NOHUT BROŞÜR'Ü 

MERCİMEK BROŞÜR'Ü 

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI BROŞÜR'Ü